A Firemní semináře
  • Rozvoj manažerských dovedností
  • Obchodní a prodejní dovednosti
  • Assessment centrum - poradenství 
B Veřejné kurzy
  • Malá univerzita úspěšné ženy
  • Správná výchova aneb spolu a jinak...
  • Partnerská komunikace
C Poradenství
  • Individuální
  • Partnerské
  • Skupinové
4 Vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVVP, Šablony)

Naše společnost je akreditovanou organizací MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

 

5 Vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti

Pomáháme pomáhajícím
Komplexní a ucelené vzdělávání pracovníků v sociálních službách je celoživotním úkolem. Sociální práce se neustále rozvíjí, rovněž metody, přístupy i potřeby cílových skupin. Nové teoretické poznatky umožňují nové podněty k novým typům sociálních služeb a sociálních činností.

6 Vzdělávání pro pěstouny

Nabízíme na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012, na základě kterých mají pěstouni povinnost pravidelně zvyšovat své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče v rozsahu minimálně 24 hodin ročně.

7 Vzdělávání pro seniory

Cílem vzdělávání seniorů nemá být pouze získávání znalostí a dovedností, které jsou předpokladem výkonu, nýbrž rozvoj schopností, obohacení znalostí a rozvoj osobnosti směřující k seberealizaci. Zásadní roli má vzdělávání i při dosažení vyšší kvality života seniorů a zachování intelektových schopností. Přidaná hodnota není pouze v získávání nových znalostí či prohlubování těch stávajících, ale má především pozitivní vliv na samotné zdraví seniorů. Tento závěr podporuje i psychologická teorie aktivního stárnutí, která poukazuje na zachování potřeb středního a dospělého věku i ve stáří. K těmto potřebám patří i vůle být aktivní a pocit užitečnosti.

8 Ochrana osobních údajů GDPR

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!
Naším prvořadým zájmem je mimojiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů pro služby a aktivity poskytované firmou EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů je upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

9 Zrušení kurzu a storno podmínky

 

Storno podmínky pro uzavřené, firemní a otevřené kurzy a jiné vzdělávací akce obdobného typu

 

Ochrana osobních údajů GDPR

Správce osobních údajů
Správce osobních údajů: EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o., IČO:27909875, se sídlem V. Talicha 845/17, České Budějovice, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, zapsaná pod spisovou značkou C 19452 (dále též jen „Správce") Vás tímto v souladu s článkem 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Účel zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny:
plnění smlouvy o poskytování služeb - poradenství a evidence dotazů poskytnutých Správcem;
plnění smlouvy o poskytování služeb - školení a evidence docházky školení pořádaných Správcem;
ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek Správce)
přímý marketing (zasílání obchodních sdělení Správcem)
vedení členské databáze EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.
plnění smlouvy o poskytování komplexních služeb členům Správce

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Dále je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce. Poskytování osobních údajů není smluvním ani zákonným požadavkem, přičemž subjekt údajů není povinen osobní údaje poskytnout, avšak důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení (anebo firmu)
Emailová adresa
Telefonní číslo
Tyto osobní údaje Správce zpracovává k jednoznačně a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a dále pro umožnění kontaktu se subjektem údajů.

Kategorie subjektů údajů

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků Správce.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování probíhá v jeho pobočkách a v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, nejdéle však na dobu 10 let.

Práva subjektu údajů
Správce zpracovávají osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR.
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím:info@educoprosperity.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 3 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 5 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme/nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 5 dní. V některých případech jsme vázáni a zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Správce tímto informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:
právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), tj. zejména právo znát účel zpracování osobních údajů; právo znát kategorie dotčených osobních údajů; právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy;  právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů; skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
právo požadovat po Správci opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR),
právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR)
právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci (čl. 20 GDPR)

Dozorový úřad
Dozorovým úřadem je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, email: posta@uoou.cz.

Kontakt na Správce
Kontaktní emailová adresa Správce je info@educoprosperity.cz